CKD セレックスバルブ 4K327-10Z-M1-B-AC220V CKD セレックスバルブ 4K327-10Z-M1-B-DC24V