CKD セレックスバルブ 4K337-08-F-AC100V CKD セレックスバルブ 4K337-08Y-F-DC12V