CKD セレックスバルブ 4K347-08-F-AC220V CKD セレックスバルブ 4K337-10Z-F-AC110V