CKD 流量切換電磁弁(クイックオープンタイプ) VNA-40-P-AC100V CKD セレックスシリンダ SCA2 基本形 SCA2-FA-100B-300